Användarvillkor Easymark.se

Allmänt

 1. Villkoren i punkterna nedan (”Användarvillkoren”) gäller mellan dig och ReDoCommunication AB (”ReDoCommunication”) vid ditt besök på, eller interagerande med, ReDoCommunications webbplats www.Easymark.se (”Webbplatsen”). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren.
 2. ReDoCommunication ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen. ReDoCommunication äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen. Du ska därför läsa igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen.
 3. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.
 4. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på Webbplatsen. ReDoCommunication ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen.
 5. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer ReDoCommunication (eller tredje man). ReDoCommunications immateriella rättigheter omfattar bl.a. bolaget ReDoCommunication, varumärket Easymark.se. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget privata bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. 
 6. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen för att registrera eller reproducera information, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om skytte och resultathantering.
  Du får inte heller:
  (i) störa eller påverka den av ReDoCommunication avsedda funktionaliteten på Webbplatsen.
  (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som ReDoCommunication har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen.
 7. Om tvist skulle uppstå mellan dig och ReDoCommunication ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt.
 8. Alla personuppgifter som du lämnar till ReDoCommunication på Webbplatsen behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”). Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser, med undantag för förälder som kan registrera sitt/sina omyndiga barn, samt administratör för den skytteklubb ni tillhör. ReDoCommunication behandlar dina uppgifter för att administrera din användning av Webbplatsen, kundförhållandet, och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och fullgöra avtal med dig. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringsyfte. Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till ReDoCommunications användning av dina uppgifter, enligt vad som framgår av de Allmänna villkoren.
 9. ReDoCommunication AB, 556836-5778, med postadress Åsvägen 19, 836 94 Ås, är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas. Om du tillhandahåller ReDoCommunication en skriftlig och av dig undertecknad ansökan kan du en gång per år få besked om hur personuppgifter om dig behandlas av ReDoCommunication. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du har även själv möjlighet att logga in på Webbplatsen och radera dina personuppgifter. Resultat kan ej raderas då det kan påverka resultatlistor m.m. men efter att personuppgifterna är raderade kan ej resultaten kopplas tillbaka till dig.